Oferta


DMS sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi płacowej i kadrowej, doradztwa organizacyjnego, podatkowego, prawnego i finansowego oraz zastosowań technologii informatycznych w organizacji rachunkowości.

Księgowość


Rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej jest podstawą działalności każdej jednostki gospodarczej. Częste zmiany w regulacjach prawnych, w tym głównie w zakresie podatków, wymogi związane ze stosowaniem różnych standardów rachunkowości, zaawansowane rozwiązania informatyczne wymagają specjalistycznej wiedzy.

Naszym klientom proponujemy outsourcing usług księgowych w następujących obszarach:

Bieżąca obsługa ksiąg rachunkowych

W zależności od potrzeb Klienta oferujemy kompleksowe prowadzenie księgowości jak również realizację określonych zleceniem zadań. Zakres usług świadczonych przez DMS obejmuje w szczególności

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie ewentualnych zaległości księgowych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych [ CIT-2 ] i podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [ CIT-8]
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych,
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki

Dokonujemy szczegółowej analizy wszystkich dokumentów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisach podatkowych przekazujemy odpowiednie informacje wskazanej przez Państwa osobie.

Obsługa podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [ PIT-5 ], deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej

Usługi płacowo-kadrowe

DMS oferuje Państwu pełną obsługę kadrowo-płacową zapewniającą poufność wynagrodzeń oraz bezpieczeństwo poprawności sporządzanych list płac. Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie miesięcznych obliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ]
 • księgowość płacowa
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych
 • prowadzenie rekrutacji pracowników

Przejęcie funkcji Głównego Księgowego

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia nadzoru nad personelem księgowym w Państwa firmie, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy.
Wieloletnie doświadczenie w kontaktach z firmami działającymi w różnych formach prawnych (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, stowarzyszenia) pozwoliło nam na zdobycie doświadczeń związanych z systemami organizacji rachunkowości w firmie. W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 • organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa firmie (opracowanie, modyfikacje i wdrażanie planu kont, opracowanie procedur kontroli wewnętrznej, instrukcja kasowa),
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo – księgowych,
 • budżetowanie, rachunkowość zarządcza.

Reporting

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Państwa bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

W zależności od określonych przez Państwa potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Jesteśmy przygotowani do obsługi spółek z kapitałem zagranicznym gdzie często obowiązują specyficzne zasady związane ze stosowaniem jednolitych, określonych przez spółkę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, standardów rachunkowości zarządczej, raportowania, jak również terminów przygotowania danych. Jesteśmy przygotowani na profesjonalne wywiązanie się z tych zadań.

Audyt


Podstawowym obszarem działalności DMS Sp. z o.o. jest badanie sprawozdań finansowych. Usługi te realizują osoby posiadające wieloletnie doświadczenie, zdobyte w największych firmach audytorskich.

Usługi te obejmują:

 • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według:
 • Ustawy o rachunkowości,
 • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF),
 • Obsługa spółek przygotowujących się do wprowadzenia akcji na Giełdę Papierów Wartościowych,
 • Przegląd sprawozdań finansowych,
 • Przekształcanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF),
 • Badanie pakietów konsolidacyjnych,
 • Sporządzenie pakietów konsolidacyjnych.

Podatki


Prawo podatkowe obowiązujące w Polsce podlega ciągłym zmianom i licznym interpretacjom, co niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej.

Wiedza i doświadczenie specjalistów zatrudnionych lub współpracujących w ramach DMS sp. z o.o. pozwala nam zaproponować Państwu szeroki wachlarz usług z zakresu:

 • audytów podatkowych
 • ustalania cen transferowych
 • optymalizacji podatkowej procesów restrukturyzacyjnych

Consulting


Doświadczenia zabrane przez naszych specjalistów w trakcie pracy w renomowanych firmach doradczych i audytorskich oraz przy realizacji projektów dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi gospodarki pozwalają nam zaoferować naszym klientom usługi w zakresie doradztwa finansowego i gospodarczego.

W ramach tych usług proponujemy Państwu współpracę przy następujących projektach:

 • due dilligence
 • doradztwo w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń
 • doradztwo i nadzór nad wdrożeniem MSR/MSSF
 • analizy ekonomiczno – finansowe
 • sporządzania biznes planów oraz ocen opłacalności projektów inwestycyjnych

KONTAKT

DMS sp. z o.o.

ul. Romanowicza 5 lok. 4
30-702 Kraków

NIP: 678-308-56-93
REGON: 120939112
KRS: 0000331105

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy Spółki
25.000,00 zł
Alior Bank SA
68 2490 0005 0000 4520 2671 2304

Phone: +48 12 376 95 35
Fax: +48 12 376 95 36

Email: sekretariat@dms-krakow.pl